BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN KHÁNH TRUNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ MẦM NON TKT, ngày 09 tháng 02 năm 2018
*
BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Trâm Sinh năm: 1981
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Tân Khánh Trung
Chức vụ đảng : Bí thư Chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Hiệu trưởng
Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường Mầm non Tân Khánh Trung
Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Về tư tưởng chính trị:
– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc.
– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.
– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
4. Về tổ chức kỉ luật
– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017:
– Mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…
6/- Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
– Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.
-Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã và Nghị quyết đại hội chi bộ.
– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…
Bản mẫu cam kết thực hiện nghị quyết của đảng viên này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018, đề nghị chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT

Nguyễn Thị Mai Trâm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *